Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ sáu, 19/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 105

Sinh 8 tuần 23

TIẾT 45

CHƯƠNG IV: HỆ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
BÀI 43: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

* Chức năng của hệ thần kinh:
- Điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thành một
thể thống nhất.
- Đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường trong cơ thể cũng
như môi trường ngoài cơ thể
I. Nơ ron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh (Giảm tải)
II. Các bộ phận của hệ thần kinh. (Phân chia hệ thần kinh)
1. Dựa vào cấu tạo
- Dựa vào cấu tạo, hệ thần kinh bao gồm:
+ Bộ phận trung ương gồm não bộ và tủy sống.
+ Bộ phận ngoại biên gồm dây thần kinh và các hạch thần kinh.
- Dây thần kinh: dây hướng tâm, li tâm, dây pha.
2. Dựa vào chức năng
Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành:
+ Hệ thần kinh vận động (cơ, xương) : điều khiển sự hoạt động của cơ vân là hoạt
động có ý thức.
+ Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ
quan sinh sản (là hoạt động không có ý thức).
CỦNG CỐ
Trắc nghiệm:
Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào
dưới đây ?
A. Tiểu não B. Trụ não C. Tủy sống D. Hạch thần kinh
âu 2. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và
hệ thần kinh sinh dưỡng ?
A. Cấu tạo B. Chức năng
C. Tần suất hoạt động D. Thời gian hoạt động
Câu 3. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là
A. hạch thần kinh. B. dây thần kinh.
C. cúc xináp. D. nơron.
Tự luận:
Chức năng của hệ thần kinh là gì? Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt như
thế nào?

TIẾT 46

BÀI 44: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA
TỦY SỐNG

I. Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống
- Tiến hành thí nghiệm theo nội dung Bảng 44, SGK Sinh học 8 trang 140.
- Kết quả thí nghiệm thu được như sau:
+ Thí nghiệm 1: Chi sau bên phải co.
+ Thí nghiệm 2: Co cả 2 chi sau.
+ Thí nghiệm 3: Cả 4 chi đều co.
+ Thí nghiệm 4: Cả 2 chi sau co.
+ Thí nghiệm 5: Chỉ 2 chi trước co.
+ Thí nghiệm 6: 2 chi trước không co.
+ Thí nghiệm 7: 2 chi sau co.
- Kết luận: Tuỷ sống có các căn cứ thần kinh điều khiển sự vận động của các chi (Phản
xạ không điều kiện). Giữa các căn cứ thần kinh có sự liên hệ với nhau.
II. Nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống (Giảm tải)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88