Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ ba, 23/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 144

Lịch sử 9

Tuần 24
Tiết 29
CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN

QUỐC KHÁNG CHIẾN.

BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN

CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946). (tt)

I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám:
II. Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc:
1. Bước đầu xây dựng chế độ mới:
2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:
3 . Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược:
- Đêm 22 rạng 23/9/1945, Pháp trở lại xâm lược nước ta lần 2.
- Quân và dân Sài Gòn anh dũng đánh trả quân xâm lược bằng mọi hình thức
- Nhân dân miền Bắc chi viện sức ngừơi, sức của cho nhân dân miền Nam chống
Pháp.
4. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản Cách mạng:
- Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai của Tưởng, Quốc hội đồng ý chia cho
chúng 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế bộ trưởng trong Chính
phủ Liên hiệp.
- Ta còn nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp lương
thực, nhận tiêu tiền "quan kim",...
- Mặt khác, Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng ;
giam giữ, lập toà án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng
5. Hiệp định sơ bộ (6 – 3 - 1946) và tạm ước Việt – Pháp (14 – 9 - 1946):
- Tưởng Giới Thạch và Pháp kí Hiệp ước Hoa - Pháp (28 - 2 - 1946), bắt tay chống
phá cách mạng nước ta.
- Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán, hoà hoãn với Pháp và kí Hiệp định Sơ bộ
(6 - 3 - 1946) nhằm đuổi quân Tưởng về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc
kháng chiến lâu dài.
- Nội dung Hiệp định Sơ bộ : Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có
chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Quân Pháp ra miền Bắc thay thế
quân Tưởng để giải giáp quân Nhật và sẽ rút dần trong 5 năm.
- Cuộc đàm phán chính thức tại Phông-ten-nơ-blô (Pháp) thất bại. Hồ Chí Minh đã kí
với Pháp bản Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền
lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam.

- Ý nghĩa : Việc ta kí Hiệp định Sơ bộ và bản Tạm ước Việt – Pháp đã giúp chúng ta
loại được một kẻ thù là quân Tưởng, có thêm thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cuộc
kháng chiến lâu dài.

Hết

 CÂU HỎI CỦNG CỐ:
Câu 1: Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược
như thế nào?
Câu 2: Tại sao chính phủ ta ký với Pháp hiệp định Sơ bộ 6/3 và tạm ước 14/9?
Nêu nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946)?

Tuần 24
Tiết 30
CHƯƠNG V:VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954.
BÀI 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1946 – 1950).

( TIẾT 1)

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ( 19 / 12
/ 1946 ):
1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước (14 - 9 - 1946), thực dân Pháp
tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, ở Hải
Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội (12 - 1946).
- Ngày 18 - 12 - 1946, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng
tự vệ chiến đấu... nếu không chúng sẽ hành động vào sáng 20 - 12 - 1946.
- Trước đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp (ngày 18 và 19 - 12 - 1946), quyết
định phát động toàn quốc kháng chiến.
- Tối 19 - 12 - 1946, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta:
- Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện
trong các văn kiện : "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và tác phẩm
"Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh (9 - 1947).
+ Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì,
tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Tập trung vào hai nội dung :
+ Kháng chiến toàn dân, tất cả mọi người dân tham gia kháng chiến.

+ Kháng chiến toàn diện, trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao,...
II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16:
- Tại Hà Nội : cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt ở Bắc Bộ phủ, Hàng Bông,... Quân
dân Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, giam chân địch ở trong
thành phố... Đến đêm 17 - 2 - 1947, Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi
vòng vây của địch ra căn cứ an toàn.
- Tại các thành phố khác như : Nam Định, Huế, Đà Nẵng,... quân ta tiến công, tiêu
diệt nhiều sinh lực địch, giam chân địch ở đây.
- Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã giam chân địch trong các đô
thị, làm giảm bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho Đảng, Chính phủ rút lên căn cứ
Việt Bắc và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài: Giảm tải
Hết

 CÂU HỎI CỦNG CỐ:
Câu 1: Hãy trình bày ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946 – đầu
năm 1947?
Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn
cảnh nào? Nêu nội dung lời kêu gọi đó?

Hết

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88