Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ năm, 18/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 128

Lịch sử 9 tuần 23

Tuần 23               

Tiết 27  

Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ  THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA


I.  Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố:

1. Tình hình thế giới:

-  Tháng 5 – 1945 tại châu Âu phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện.

-  Tháng 8 – 1945 ở châu Á, chính phủ Nhật cũng tuyên bố đầu hàng.

2. Tình hình trong nước:

-  Ngày 14 - 15 / 8 / 1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân 

Trào quyết định phát động  lệnh tổng khởi nghĩa và lập ra Uy ban khởi nghĩa toàn quốc.

-  Ngày 16 / 8/1945  Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào tán thành lệnh tổng khởi nghĩa, bầu Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

- Chiều 16 – 8 quân giải phóng từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.

II. Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

  1. Giành chính quyền ở Hà Nội:

-  Ngày 19 – 8 hàng vạn quần chúng mít tinh tại quảng trường Nhà hát.Chính quyền lung lay, quân Nhật không dám kháng cự  🡪 Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.

     2.  Giành chính quyền trong cả nước:

- Từ ngày 14 / 8 đến 18 /8, nhiều xã, huyện ở một số tỉnh đã chớp thời cơ giành chính quyền: hải Dương , Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

- 23/8/1945 Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế

- 25/8/1945 khởi nghĩa tháng lợi ở Sài Gòn 

🡪 trong vòng 15 ngày  cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

  • Ngày 2 – 9 – 1945, tại Hà Nội chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

III.  Nguyên nhân thắng lợi  và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945:

a. Nguyên nhân:

 - Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có ĐCS Đông Dương và Mặt trận Việt Minh Phất cao ngọn cở cứu nước thí được mọi người hưởng ứng.

- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

- Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng Minh đánh bại phát xít Đức – Nhật.

b.Ý nghĩa:

 - Là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ Nhật – Pháp và chế độ phong kiến, lập ra nước  Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

- Đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập.

- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập – tự do.

- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. Góp phần cũng cố hoà bình ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. 


  • CÂU HỎI CỦNG CỐ:

Câu 1: Ngày tháng năm nào  tại Hà Nội chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa?

Câu 2: Trình bày nguyên nhân thắng lợi  và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945?

 


Tuần 23

Tiết 28


CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN.

BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946). 


I. Tình hình nước ta sau cách mạng  tháng tám:

 1. Khó Khăn:

    - Khách Quan: Kẻ thù đông và mạnh (phía Bắc vĩ tuyến 16 có 20 Vạn Quân Tưởng;  Phía Nam vĩ tuyến 16 Anh dọn đường cho Pháp trở lại nước ta; trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật…)

    -  Chủ Quan: Sự non yếu của chính quyền mới và tàng tích phong kiến còn để lại về mọi mặt; nạn đói 1944- 1945 chưa được khắc phục, lụt lội, hạn hán kéo dài; ngân quỹ trống rỗng giá cả đắt đỏ, đời sống nhân dân khó khăn;hơn 90 % dân số mù chữ; Các tệ nạn xã hội mê tín, rượu chè… tràn lan

2. Thuận Lợi:

         - Trong Nước: Được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân lao động trong việc tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền mới.

    - Thế Giới: Được sự ủng hộ nhiệt tình Của Liên Xô và các lực lượng Dân Chủ .     

II. Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc: 

 1. Bước đầu xây dựng chế độ mới:

   -  Ngày 8/9/1945 Chính Phủ Lâm Thời công bố lệnh tổng tuyển cử cả nước.

   -   6/1/1946 tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước .

   -   2/3/1946 chính phủ chính thức được thành lập do HCM làm chủ tịch.

  -  29/5/1946 Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam thành lập.

  -  10/1946 thông qua Hiến pháp nước Việt nam dân chủ cộng hòa.

2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:

 -  Diệt giặc đói: lập hủ gạo cứu đói, tăng gia sản xuất…

 -  Diệt giặc dốt: bình dân học vụ

 -  Giải quyết khó khăn về tài chính: xây dựng “quỹ độc lập”, “tuần lễ vàng”…

 -  31/1/1946 Chính Phủ ban sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

                                                                               Hết


  • CÂU HỎI CỦNG CỐ:

Câu 1: Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng? Trong thời hiện nay là học sinh em phải làm gì để phát triển đất nước?

Câu 2: Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính Hồ Chí Minh đã thực hiện chính sách như thế nào?


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88