Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ sáu, 5/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 160

Hóa 9 tuần 22

Tuần 22

Tiết 43

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU.

Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ:

1. Chất hữu cơ có ở đâu?

- Cơ thể sinh vật.

- Lương thực, thực phẩm, đồ dùng.

- Cơ thể con người.

2. Hợp chất hữu cơ là gì?

* Thí nghiệm: SGK

* Hiện tượng:

Nước vôi trong bị vẩn đục.

Vì: Nến cháy sinh ra khí CO2.

* Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.

3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?

* Hợp chất hữu cơ: 2 loại.

- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có 2 nguyên tố: C và H.

VD: CH4, C2H2, C2H4, C3H8, C2H6, C6H6.....

- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngoài C và H, trong phân tử còn có nguyên tố khác: O, Cl, N, Br......

VD: C2H6O, CH3Br, CH3Cl, CH3COOH....

II. Khái niệm về hoá học hữu cơ:

* Hoá học hữu cơ là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

* Củng cố:

* Hãy chọn câu đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Nhóm các chất đều gồm các chất hữu cơ là:

            a. KClO, CH3COONa, C2H6.

           b. C6H6, NaHCO3, C2H5Cl.

            c. CH3Cl, C2H6O, C3H8.

Câu 2: Nhóm các chất đều gồm các hiđrocacbon là:

           a. C2H, CH4, C2H5Cl.

           b. C3H6, C4H10, C2H4.

           c. C2H4, CH4 , C3H7Cl.

*Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài cũ, đọc mục em có biết SGK/ 108.

- Xem bài “Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ”

          - Làm bài tập: 1, 3, 4, 5 Sgk- trang 108.

-----HẾT-----

Tuần 22

Tiết 44

Bài 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ.

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử.

- Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, hiđro có hoá trị I, oxi có hoá trị II. 

- Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng 1 nét gạch nối giữa 2 nguyên tử. 

- Ví dụ: Phân tử CH4

                   H

                     |

              H - C - H 

                     |

                     H 

2. Mạch cacbon. 

- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. 

- Có 3 loại mạch cacbon: 

+ Mạch thẳng.

+ Mạch nhánh.

+ Mạch vòng. 

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

- Ví dụ: Phân tử C2H6O: 

+ Rượu etylic: 

 

           H    H 

           |     |

 H  -   C  -  C -  O -  H 

           |      |

          H     H  

+ Đimetyl ete: 

   

         H             H 

          |              | 

 H  -   C  -  O -  C -  H 

           |             | 

          H             H 

- Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo

- Công thức biểu diễn đầy đủ liên kêt giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo. 

- Ví dụ:  Etylen: C2H4

          H                       H 

                  C = C 

          H                       H  

(Thu gọn: H2C=CH2) 

+ Rượu etylic: C2H5OH. 

                    H       H 

                     |       |

           H  -   C  -   C - O - H 

                     |      | 

                    H      H 

(Thu gọn: CH3-CH2-OH) 

- Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

* Củng cố:

            * Bài tập: Viết CTCT của các chất có công thức phân tử như sau:

C2H5Cl, C3H8, CH4O.

* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

 - Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 Sgk- trang 112.

* Hướng dẫn bài 5 Sgk.

            Gọi CTPT của hợp chất là: CxHy.

            4CxHy   +   (4x + y) O2 = 4xCO2    +  2yH2O.

            4mol          (4x + y)mol           4xmol        2ymol

            0,1mol                                                       0,3mol

            Vì KL mol của A là 30g:     3/30=0,1mol

            Số mol H2O thu được: 5,4/18=0,3 mol

            Theo PTHH ta có:  0,1. 2y = 0,3 . 4 -> y = 6.

            Mặt khác: MA = 12x + y = 30.

                   Thay y = 6 vào ta có x = 2.

            Vậy công thức của A là:  C2H6.

 

-----HẾT-----

Tác giả: Cô Mụi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88